اس ام اس جوک جدید عکس فال روزانه » Blog Archive » تعبییر خواب حرفهای ع غ ف ق ک گ ل


تعبییر خواب حرفهای ع غ ف ق ک گ ل
iconبازدید: 1,291 views iconدسته: تعبیر خواب, روانشناسی

تعبییر خواب,حرف های ع/غ/ف/ق/ک/گ/ل

 

عاشق شدن:یا عاشق بودن نشانه یاس و نومیدیست و اگر کسی عاشق صاحب خواب شود خواب بیننده توسط دیگران منافعی به دست می آورد

.

عریان:نشانگر آن است که خواب بیننده از لحاظ روحی مناسب نیست ؛ کودک عریان نشانه خوشبختی تمام عیار است ؛ فردی زیبا از جنس مخالف نشانه ارضای یک آرزوی پنهانیست فردی زشت از جنس مخالف نشانه یک دلدادگی

.

عسل:نشانه خوش شانس بودن در امور شغلیست و عسل خوردن علامت یک ناراحتیست

.

عرش:دلیل بر امری بزرگ یا مال و خواسته بسیار است

.

عروس:نشانگر امنیت و ازدواج می باشد و اگر خواب بیننده خود را عروس دید وضع شخصی اش بهبود می بخشد

.

عطسه:نشانه پیشگویی با قول موفقیت است

.

عقیق:نشانه خوش شانسی در مسائل مادیست

.

عطر:خریدن یا به خود زدن :خواب بیننده قصد دارد کسی را نسبت به خود علاقه مند کند؛عطر هدیه گرفتن یا بوییدن خواب بیننده چیزی را از کسی پنهان می کند و هدیه گرفتن تلاش کردن توجه کسی نسبت به خود موفق بوده است

.

عنکبوت::دلیل بر مردی ضعیف و گمراه است و اگر بیند که عنکبوت گرفت دلیل که بر چنین مردی ظفر یابد

.

عمو،دایی:را دیدن خبر از کشمکش در خانواده را می دهد

.

عمه،خاله،زن عمو،زندایی:دیدن عمه،خاله.. . . نشانه یک هدیه است

.

عو- . رت:اگر بیند که عو-.رت او ظاهر شد دلیل که مردم سر او را ببینند و اگر عو-.رت خود را پوشاند دلیل که راز او پوشیده شود

.

غار:یا غار کندن خبر از یک مورد مرگ در خانواده یا جمع دوستان می دهد؛ در غاربودن نشانه یک تحول بزرگ است؛

.

غم:دلیل بر خرمی است

.

غوره:اگر دید غوره می خورد دلیل که مال حاصل کند به مشقت

.

فاخته:زنی ناقص دین و بد مهر است

.

فال:اگر فالش نیکو بود بر دشمن ظفر یابد و اگر بد بود خلاف این تعبیر است

.

فالوده :دلیل که سخنی خوش شنود و اگر دید که به کسی داد از بهر وی کاری نیکو کند

.

فرش،قالی:به معنی نگرانی و دلواپسی در زندگی زناشویست

.

فقیر:یا فقیر بودن به معنی تجربه کردن فریب هاست

.

فندوق :مغزفندوق دلیل مال است و فندوق بسیار دلیل از خیلی منفعت است

.

فواره:به معنی سرگرمی های گران قیمت می باشد

.

قاضی:خواب بینده از این پس به بعد باید امال و رفتار خود را دقت کند زیرا تحت نظر است

.

قصاب:نشانه هشدار در مقابل تهدید خطر ناک نا معلوم می باشد

.

فقس:نشانه این است که خواب بیننده قصد دارد از اجتماع فرار کند و قفس خالی دیدن نشانه ازدواج و اینکه خواب بیننده قصد دارد زندگی خود را به طور مستقل اداره کند

.

قطعه موسیقی شنیدن:خبر از ارتقای مقام و موفقیت در زندگی می دهد

.

قفل:نشانه یک کمک غیر منتظره می باش

.

کادو:نشانه یک سرمایه گذاری خوب است و

.

کاسه:کاسه چوبین دلیل که از سفری روزی حلال یابد ؛ کاسه زرین روزی حرام و کاسه تهی فروماندگیست

.

کبک:زنی خوب روی و کنیزکی صاحب جمال باشد  

.

کبوتر:نشانه غرایز-. جنسیست تعبیر دیگر این سمبل سعادت و دلدادگیست

 

کژدم:در خواب دشمنی ضعیف است و اگر بیند که کژدم داشت دلیل که بد مردم را بگوید و اگر او را بگزید دلیل که سخنی سخت بشنود

.

کلاغ:نشانه افکار بسیار تیره می باشد و چندین کلاغ دیدن خبر از یک حادثه می دهد

.

کفتار:درخواب زنی زشت و پلید است اگر کفتار درخانه او بود دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن کفتار در خواب هیچ نباشد  

.

کفش :درخواب جنس مخالف است اگر کفش نو به پا کرد دلیل که قصد ازدواج دارد

.

کلید:دیدن کلید به منی یک راز است

.

کلیسا:اگر در کلیسا نماز خواند دلیل که توبه کند و دینش قوی گردد

.

کلنگ:به معنی سانحه است با کلنگ کار کردن نشانه یک پیشرفت است

.

کمان:اگر خوا بیننده تیر و کمان داشت دلیل که سفر کند . اگر به وی کمان دادند دلیل که او را پسری آید یا برادری  

.

کمان آسمانی:اگر زرد بود مردم آن دیار بیمار شوند و اگر سبز بود خیر و برکت است

.

گاو :( ماده) در خواب نشانه جست و جوی خواب بیننده به دنبال امنیتی با ثبات و دیدن گاو علامت سعادت و خوش شانسی فراوان است

.

گدائی کردن:خواب بیننده انتقام جریانی را خواهد گرفت و دیدن گدا خواب بیننده چیزی را جبران خواهد نمود

.

گربه :در رویای مردان سمبل مونث است و گربه دیدن علامتی ناخوشایند است

.

گردن بند : نشانه بزرگی و شرف است و نیز گویند که امانتی به وی بسپارند

.

گرگ:خواب بیننده در تمایلات درونی اش در حال جنگ است

.

گریه کردن :گریه کردن در خواب نشانه خنده در هنگام بیداریست

.

گندم:دلیل بر روزی حلال اما به سختی به دست می آید و اگر گندم پخته بخورد غمگین می شود

.

گنبد :نشانه زن است و گنبد تمیز نشانه زنی خوب است

.

گوسفند:نشانه غنیمت و داشتن گوسفندان بسیار نشانه نعمت بسیار است

.

گوش:اگر بیند که گوش او بیافتد دلیل که زنش را طلاق دهد یا دخترش بمیرد

.

گوشواره:نشانه این است که از مردم زینت و جمال یابد

.

لباس:اشتیاق به داشتن روابط بهتر مورد نظر است و نیز خواب بیننده چیزی را از دیگران پنهان می کند

.

لرزیدن:اگر بیند سرش لرزید دلیل رحمت است ؛ اگر بیند تمام اندامش لرزید مراد و سختیست  

.

لاغر:اگر کسی لاغر شد مال او نقصان شود

.

http://smsbahal.com
icon ثبت نظر